Hướng dẫn và cấu hình QUOTA DISK trên linux

Thảo luận trong 'Góc Linux' bắt đầu bởi hautp, Thg 1 2, 2013.

 1. hautp

  hautp Well-Known Member

  Giới thiệu:Quota là chương trình được cài đặt mặt định trên cả hệ điều hành Linux và windows với chức năng cho phép giới hạn dung lượng đĩa cứng người dùng được sử dụng khi chia sẻ tài nguyên đĩa cứng trên server.
  Với hệ thống linux cho phép cấu hình quota cho cả tài khoản người dùng và tài khoản nhóm, windows chỉ cho phép cấu hình cho tài khoản người dùng.
  Quota trên linux cho phép gới hạn dung lượng file và dung lượng đĩa cứng còn windows chỉ cho phép giới hạn dung lượng đĩa cứng.
  Cấu hình quota.
  VD: Cấu hình quota theo yêu cầu như sau:
  + Tạo các tài khoản: Hung, Tuan, Trong, Lan, Cuc, Thuy
  + Cấu hình quota trên partition /Data
  + Cho phép tài khoản Hung, Tuan được lưu trữ 1GB
  + Tài khoản Lan, Cuc được giới hạn 2GB
  + Tài khoản Thuy được ghi lên tối đa là 100 tập tin
  + Thời gian cho phép vượt giới hạn mềm là: 15 ngày
  Các bước thực hiện chi tiết
  + Tạo các tài khoản: Hung, Tuan, Trong, Lan, Cuc, Thuy
  #useradd hung
  #passwd hung
  #useradd tuan
  #passwd tuan
  #useradd trong
  #passwd trong
  #useradd lan
  #passwd lan
  #useradd cuc
  #passwd cuc
  #useradd thuy
  #passwd thuy
  + Cấu hình quota trên partition /Data
  Truy cập vào tập tin: /etc/fstab
  #vi /etc/fstab
  - Nội dung tập tin fstab
  UUID=ad6e0dba-c4fb-4b68-a430-dbd517c6f5ec / ext3 defaults 1 1
  UUID=63318d71-4fa3-4c88-b6cb-977e806109a6 /data ext3 defaults 1 2
  UUID=c71b9e86-c529-40d7-8315-d6d0f4f44a5a /home ext3 defaults 1 2
  UUID=82e696bb-f848-46d6-a27c-2568e27c9a0d /boot ext3 defaults 1 2
  tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0
  devpts /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
  sysfs /sys sysfs defaults 0 0
  proc /proc proc defaults 0 0
  UUID=8c2e21df-ae8e-4257-8043-1d77b1e0ebdf swap swap defaults 0 0
  - Thêm nội dung: usrquota, grpquota sau chữ defaults tại dòng /data(dòng được in đậm).
  UUID=ad6e0dba-c4fb-4b68-a430-dbd517c6f5ec / ext3 defaults 1 1
  UUID=63318d71-4fa3-4c88-b6cb-977e806109a6 /data ext3 defaults,usrquota,grpquota 1 2
  UUID=c71b9e86-c529-40d7-8315-d6d0f4f44a5a /home ext3 defaults 1 2
  UUID=82e696bb-f848-46d6-a27c-2568e27c9a0d /boot ext3 defaults 1 2
  tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0
  devpts /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
  sysfs /sys sysfs defaults 0 0
  proc /proc proc defaults 0 0
  UUID=8c2e21df-ae8e-4257-8043-1d77b1e0ebdf swap swap defaults 0 0
  - Sau đó lưu lại và khởi động lại máy với lệnh:
  #init 6
  - Sau khi khởi động lại tạo 2 tập tin aquota.user và aquota.group trong thư mục /data
  #cd /data
  #touch aquota.user
  #touch aquota.group
  - Cấp quyền cho phép ghi lên 2 tập tin này.
  #chmod 600 aquota.user
  #chmod 600 aquota.group
  - Kiểm tra quota cho tài khoản
  #quotacheck -avug
  - Sau khi kiểm tra quota 2 tập tin aquota.user và aquota.group sẽ có dung lượng
  + Cho phép tài khoản Hung, Tuan được lưu trữ 1GB
  #edquota -u hung
  - Nội dung gán quota cho tài khoản
  file system blocks soft hard inodes soft hard
  /dev/sda5 0 0 0 0 0 0
  -sửa lại với nội dung như sau:
  file system blocks soft hard inodes soft hard
  /dev/sda5 0 100000 1048576 0 0 0
  #edquota -u tuan
  -sửa lại với nội dung như sau:
  file system blocks soft hard inodes soft hard
  /dev/sda5 0 100000 1048576 0 0 0
  + Tài khoản Lan, Cuc được giới hạn 2GB
  #edquota -u lan
  file system blocks soft hard inodes soft hard
  /dev/sda5 0 200000 2097152 0 0 0
  #edquota -u cuc
  file system blocks soft hard inodes soft hard
  /dev/sda5 0 200000 2097152 0 0 0
  + Tài khoản Thuy được ghi lên tối đa là 100 tập tin
  #edquota -u thuy
  file system blocks soft hard inodes soft hard
  /dev/sda5 0 0 0 0 99 100
  + Thời gian cho phép vượt giới hạn mềm là: 15 ngày
  #edquota -T
  + Khởi động quota.
  #quotaon -avug
  + Để kiểm tra:
  - Đăng nhập vào tài khoản và chuyển qua thư mục data sau đó ghi lên số lượng file hoặc dung lượng để kiểm tra.
   

Chia sẻ trang này